Ba?kandan
Ba?kan?n Mesaj?
Ba?kan?n Mesaj?

          Sporun güzelliklerinden duyulan derin co?ku ve özünde dostluk olan tüm sportif etkinlikler,sporda bir araya gelmemizin temel dayana??d?r. Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak,spor kültürünün desteklenmesi , geli?tirilmesi toplumun her kesiminin keyif ald??? , sporun ayn? zamanda spor yapma hazz? için te?vik edildi?i bir hedef olarak belirledik

           Ancak ister sporcu ,ister çal??t?r?c?.ister yönetici,ister izleyici olal?m;sporun amatör özelli?ini ve keyfini yitirmemesi için çabalamal?y?z. Aksi takdirde; ne yaz?k ki s?kl?kla kar??m?za ç?kan sporda ?iddetin ve adil olmayan oyunun  bizi ku?atmas?n? engellemeliyiz.

        Günümüzde insan?n  hareketsiz kalmas?n?n, ba?l? sa?l?k sorunlar?n?n ve sosyal problemlerinin  do?mas?na zemin olu?turdu?u ku?kuya  yer b?rakmayacak ?ekilde bilinmektedir. Bu anlamda  spor  bir ya?am olay?d?r ve  insan?n ya?ama kalitesiyle direk veya dolayl? olarak ili?kidedir. Bu nedenle; herkes için spor prensibini  göz önünde  bulundurarak,sporun geni? toplum kesimlerine ula?mas?,genciyle,ya?l?s?yla,engellisiyle,kad?n?,erke?i ile herkesi kapsamas?n? umuyoruz.

      Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak her seviyedeki  sportif kat?l?m? cesaretlendirmek ve art?rmak,uygun geli?imi için imkan olu?turmak, spor etkinliklerine ve hizmetlerine  eri?imin art?rmas?na katk?da bulunmak birinci önceli?imizdir. Sporun hümanist  yan?n?  ön plana ç?karmak,sporun estetik  yönünden  haz alan  bir bak??  aç?s?na sahip olmak,mücadele içinde bulunulan rakibi  dost bilmek, bu tip güzel davran??lar? te?vik etmek,Rize  Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun hedefleri  aç?s?ndan önem arz etmektedir.

   Rize'mizi sporla bütünle?mi? bir ya?am kültürünün yayg?nla?mas?na hep birlikte katk? sa?lama temennisiyle.

Ali ÇEL?K
Rize Amatör Spor Kulüpler Federasyon Ba?kan?

Bu içerik 2570 kez okundu