Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
2016-2017 FUTBOL SEZONU L?SANS ??LEMLER?
11 Ağustos 2016 Perşembe 17:22


 

 

 

 

      Amatör tak?mlarda ba?kas?na ait teknik adam lisans? ile tak?m?n ba??nda bulunan ki?i ile lisans?n? ba?kas?n?n kullan?m?na göz yuman teknik adam ve kulüp Disiplin Kuruluna sevk edilir

 

F?L?Z L?SANS ??LEMLER?

1-      Foto?rafl? nüfus cüzdan?n?n asl? ve fotokopisi  (Nüfus cüzdan?nda resmi bulunmayanlara lisans verilmeyecektir.]

2-     T.C.Kimlik Numaras?

3-      Ek:1 Belgesi : Sa?l?k raporu [foto?rafl? doktor taraf?ndan ka?eli]

4-      Son bir y?l içinde çekilmi? yeni foto?raf 3 adet (sa?l?k raporunda kullan?lan fotonun ayn?s? olacak)

5-      18 Ya? alt? için  Veli muvafakati ve futbolcu taahhüdü EK: 3 belgesi

6-      18 Ya? üstü taahhütnamesi EK: 3 belgesi

7-      Futbolcular için vukuatl? nüfus kayd?  

 NOT : Bir kulüp bir sezon içinde en fazla 120 adet filiz lisans ç?kartabilir. 1996 ve  daha küçük   do?umlular?n Filiz lisans i?lemleri ücretsizdir. 1991-1995 y?llar? aras? do?umlular Filiz lisans ç?kartt?klar?nda 500 TL--    

1990 ve daha büyük do?umlular Filiz lisans ç?kartt?klar?nda 1000 TL’yi Federasyonun Garanti Bankas? Hesab?na 186-6297758 filiz lisans ücreti yat?rmalar? gerekmektedir.

2015-2016 Sezonunda 2007 ve daha büyük do?umlular filiz lisans ç?kart?r. 2008 ve daha küçük do?umlulara lisans ç?kart?lmaz. Lisans i?lemleri  09 Haziran 2016 tarihine kadar yap?lmaktad?r.

    L?SANS V?ZES? ??LEMLER?
1-      Nüfus cüzdan?n?n asl? ve fotokopisi veya (EHL?YET?N ASLI) önlü arkal? fotokopisi

2-      Son bir y?l içinde çekilmi? 3 adet yeni foto?raf                                                 

3-     Bir önceki sezon ait lisans’?n asl?

4-      EK : 1 Belgesi - Sa?l?k raporu [Foto?raf? doktor taraf?ndan ka?eli]

5-      EK : 4 Belgesi – Veli muvafakati ve futbolcu taahhütnamesi

6-      Vize i?lemlerinden dolay? TFF’ye ve TASKK’a bir ücret yat?r?lmayacakt?r.

7 -      09 Haziran 2016 tarihine kadar yap?lmaktad?r

      TRANSFER DÖNEMLER?

 -    Amatör futbolcular?n transfer i?lemleri ise 01 A?ustos - 14 Ekim 2016 birinci,

    2 Ocak - 17 ?ubat 2017 ikinci tescil dönemlerinde gerçekle?tirilecektir

        KULÜP DE???T?RME-AKTARMA ( TRANSFER )

       TRANSFER YAPAN 18 YA? ALTI FUTBOLCULARIN YEN? L?SANS ??LEMLER?

1-    Nüfus cüzdan?n? asl? ve fotokopisi

2-    Ek:1 Sa?l?k raporu [foto?rafl? ve doktor taraf?ndan onayl? ]

3-    EK: 6’daki örne?e uygun olarak düzenlenmi? yetki belgesi ve imza sirküleri

4-    Muvafakatname Ek: 14 belgesi

       EK 14 belgesi  örne?e uygun olarak düzenlenecek ve  o sezon için geçerli tarih kesinlikle  yaz?lacakt?r

5-    Ek :13  Veli muvafakat namesi

6-    Son bir y?l içinde çekilmi? yeni 3 Adet foto?raf

7-    Ek. 11 Belgesi ASKF den

8-   A-  2000-2002 y?llar? aras? do?umlu futbolcular için ASKF’den referans belgesi (Ek: 11) al?nmas? durumunda 150 TL., referans al?nmad??? takdirde 450 TL.nin Federasyonun Türkiye Garanti Bankas? A.?. 1. Levent Ticari ?ubesi Müdürlü?ü 186-6297758 no’lu hesab?na (?BAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yat?r?ld???na dair banka dekontunun asl?.   

 Kulüpler banka dekontuna kulübün isminin yan?nda TFF tescil kod numaras?nda mutlaka yazacaklard?r.

    2000-2002 aras? do?umlu futbolcular?n transferlerinde ayr?ca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun hesab?na 100 TL yat?r?lacakt?r..

TASKK Hesab?: Garanti Bankas? K?z?lay ?ubesi ?BAN No: TR41 0006 2000 0820 0006 293612 (Kulüp ve sporcu isimlerinin yaz?l? oldu?u banka dekontunun asl? TFF Bölge Müdürlüklerimize verilecektir.

    2003 ve daha küçük do?umlu futbolcular için ASKF’den referans belgesi al?nmas? durumunda 50 TL, al?nmad??? takdirde 150 TL’nin Federasyonun Türkiye Garanti Bankas? A.?. I. Levent Ticari ?ubesi Müdürlü?ü 186- 6297758 no’lu hesab?na (?BAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yat?r?ld???na dair banka dekontunun asl?. Kulüpler banka dekontuna kulübün isminin yan?na TFF Tescil Kod numaras?n? da yazacaklard?r

   Ayr?ca, 2006 ve 2007 do?umlu futbolcular?n transferinde eski kulübüne ödenmek üzere Federasyonun Türkiye Garanti Bankas? A.?. 1. Levent Ticari ?ubesi Müdürlü?ü 186-6297756 no’lu hesab?na (IBAN No: TR19 0006 2000 - 47 - 1860 0006 297756) 500 TL. yat?r?ld???na dair banka dekontu verilmesi halinde kulüp muvafakat? olmadan veli izniyle (EK: 13) diledikleri kulübe transfer yapabilirler. Bu futbolcular?n di?er belgeler ile birlikte tescilli bulundu?u en son kulübünden ayr?ld???n? belirten “Transfer Bilgi Formu”nu EK: 9/B’yi eski kulübüne PTT kanal? ile iadeli taahhütlü olarak gönderilecek olup, gönderildi?ine dair belge ve bilgi formunun bir örne?ini vereceklerdir. 2006 ve 2007 do?umlu futbolcular?n transferinde (EK: 6) ve (EK: 14)’ü alan futbolcunun EK: 9/B’yi vermesine gerek yoktur.

  TRANSFER YAPAN 18 YA? ÜSTÜ FUTBOLCULARIN YEN? L?SANS ??LEMLER?

1-    Nüfus cüzdan?n? asl? ve fotokopisi

2-    Ek:1 Sa?l?k raporu [foto?rafl? ve doktor taraf?ndan onayl?]

3-    Bu y?l çekilmi? 3 adet foto?raf

4-    EK.6  Belgesi

5-    EK.8  Belgesi     

6-  ( Ek 6 , Ek 8 Belgesi al?nmamas? durumunda)  Ek 9/A Belgesi

7-    2016-2017 Futbol sezonunda yerel liglerde yer alan kulüplerin transfer i?lemlerinde federasyona yat?racaklar? bedel 1999 ve daha büyük do?umlu futbolcular için ASKF’lerden referans belgesi (Ek: 11 ) al?nmas? durumunda 300 TL., al?nmad??? takdirde 900 TL’nin Federasyonun Türkiye Garanti Bankas? A.?. 1. Levent Ticari ?ubesi Müdürlü?ü 186- 6297758 no’lu hesab?na (?BAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yat?r?ld???na dair banka dekontunun asl ?

   Kulüpler banka dekontuna kulübün isminin yan?nda TFF tescil kod numaras?n?da mutlaka yazacaklard?r.

    1999 ve daha büyük do?umlu futbolcular?n transferlerinde ayr?ca, TASKK Garanti Bankas? K?z?lay ?ubesi ?BAN No: TR41 0006 2000 0820 0006 293612) 200 TL yat?r?lacakt?r.

   (Kulüp ve sporcu isimlerinin yaz?l? oldu?u banka dekontunun asl? TFF Bölge Müdürlüklerine verilecektir.)

        Bölgesel Amatör Ligde yer alan kulüplerin 1999 ve daha büyük do?umlu futbolcular?n?n transferinde ASKF’lerden referans al?nmas? durumunda 750 TL, al?nmad??? taktirde 2250 TL’nin Federasyonun Türkiye Garanti Bankas? A.?. I. Levent Ticari ?ubesi Müdürlü?ü 186-6297758 no’lu hesab?na (?BAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yat?r?ld???na dair banka dekontunun asl?.       

      Ayr?ca, TASKK Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesab?na (Garanti Bankas? K?z?lay Caddesi ?ubesi ?BAN No: TR41 0006 2000 0820 0006 293612) 200 TL yat?r?lacakt?

      BAL Kulüplerinin 1998 ve alt? do?umlu futbolcular?n?n transferinde di?er amatör kulüplerdeki ya? ve ücretler aynen geçerlidir.

     TRANSFER ??LEMLER?

    18 ya??n? tamamlayan futbolcular, kulüplerin muvafakat?n? almaks?z?n transfer ve tescil dönemleri içerisinde transfer yapabilirler.

    Ancak, 18 ya??n? tamamlayan futbolcular?n 22 ya??n? tamamlayaca?? tarihe kadar yapacaklar? transferlerde futbolcunun yeni kulübü taraf?ndan eski kulübüne 3000 TL.lik katk? pay?n?n ödendi?ine dair kulüp belgesi veya katk? pay?n?n yat?r?ld???na dair banka dekontunu

  22 ya??n? tamamlam?? amatör futbolcular?n, 25 ya??n? tamamlayaca?? tarihe kadar yapacaklar? transferlerde futbolcunun yeni kulübü taraf?ndan eski kulübüne 1500 TL.lik katk? pay?n?n ödendi?ine dair kulüp belgesi veya katk? pay?n?n yat?r?ld???na dair banka dekontunu ibraz etmeleri gerekir.

   25 ya??n? tamamlam?? amatör futbolcular?n transferlerinde eski kulübüne katk? pay? ödenmez.

     Futbolcular ayn? sezon içerisinde, transfer ve vize i?lemleri de dahil olmak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler.

     Amatöre dönü?, transfer, vize ve filiz lisans i?lemi, bir i?lem olarak kabul edilir.

      2016-2017 Sezonunda kendi kulübünde vizesini yapt?ran veya transfer yapan bir futbolcu vizesini yapt?rd??? kulüpte veya transfer yapt??? kulüpte esame listesine yaz?lm?? da olsa, oyuna girmi? de olsa ikinci transferini yapma hakk? vard?r.

       Bu transferde tek ?art, ister 18 ya? alt? olsun, ister 18 ya? üstü olsun kulüp muvafakat?n?n al?nmas?d?r (2006 ve 2007 do?umlular hariç).

    e) 18-22 ve 23-25 ya?lar? aras?ndaki futbolcular?n?n transferlerinde katk? pay?n?n ödendi?ine dair kulüp belgesi (EK: 6) ve (EK: 8)’deki örne?e uygun olarak düzenlenmi? yetki belgesi ve imza sirküleri veya katk? pay? miktar? olan 3000 TL.nin ve 1500 TL’nin eski kulübüne ödenmek üzere Federasyonun Türkiye Garanti Bankas? A.?. 1. Levent Ticari ?ubesi Müdürlü?ü 186-6297756 no’lu hesab?na (?BAN No: TR19 0006 2000 1860 0006 297756) yat?r?ld???na dair banka dekontu.

  f) Futbolcunun tescilli bulundu?u en son kulübünden ayr?ld???n? belirten “Transfer Bilgi Formu” (Ek: 9/A). Bu form eski kulübüne PTT kanal? ile iadeli taahhütlü olarak gönderilecek olup, gönderildi?ine dair belge ve Bilgi Formu’nun bir örne?i, 18-22/23-25 ya?lar? aras?ndaki futbolcunun, transferinde “Katk? Pay?n?n Ödendi?ine Dair Belgeyi (Ek: 6) ve (Ek: 8) alan futbolcular?n “Transfer Bilgi Formu” (EK: 9/A) doldurmalar?na gerek yoktur.

     SEZON ?Ç?NDE ?K?NC? AKTARMA TRANSFER 

     Futbolcular ayn? sezon içerisinde, transfer ve vize i?lemleri de dahil olmak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler.

     Amatöre dönü?, transfer, vize ve filiz lisans i?lemi, bir i?lem olarak kabul edilir.

      2016-2017 Sezonunda kendi kulübünde vizesini yapt?ran veya transfer yapan bir futbolcu vizesini yapt?rd??? kulüpte veya transfer yapt??? kulüpte esame listesine yaz?lm?? da olsa, oyuna girmi? de olsa ikinci transferini yapma hakk? vard?r.

    Bu transferde tek ?art, ister 18 ya? alt? olsun, ister 18 ya? üstü olsun kulüp muvafakat?n?n al?nmas?d?r (2006 ve 2007 do?umlular hariç)

1- Kulübün muvafakat namesi ?artt?r. 
2- Nüfus cüzdan?n?n asl? ve fotokopisi
3- Son bir y?l içinde çekilmi? yeni 3 adet foto?raf
4 – Mevcut Lisans?    
5 – 18 Ya? Alt? Futbolcular için EK-6 Belgesi - EK-11 Belgesi -EK 13 - EK 14   
6 – 18 Ya? üstü Futbolcular için EK-6 Belgesi - EK-11 Belgesi -EK 12 - EK 14

NOT: ?kinci ve üçüncü transferde sa?l?k raporu verilmesine gerek yoktur.

  SEZON ?Ç?NDE ÜÇÜNCÜ AKTARMA TRANSFER

1 – ?kinci aktarma transfer belgelerine ilaveten EK-15 ve EK-16 Belgesi
2 – Ayn? sezon içerisinde iki kulübe tescil edilen futbolcunun üçüncü bir kulübe tesciline ve müsabakalara kat?lmas?na ancak farkl? bir kümede veya gençler kategorisinde ya??n?n tuttu?u bir tak?ma, gençler kategorisinde müsabakalara kat?lmas? ve ikinci transferinden en az 21 günlük sürenin geçmesi halinde transferine izin verilir. Yani, futbolcu büyükler kategorisinde oynuyorsa farkl? bir kümede müsabakalara kat?lan bir tak?ma transferi mümkündür (BAL, Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör kümelerinin herhangi birinden di?erine). Futbolcunun büyükler kategorisindeki bir tak?mda oynay?p ya?? tuttu?u takdirde gençler kategorisinde oynayaca?? üçüncü bir tak?ma da transferi mümkündür. Ayn? sezon içindeki ikinci ve üçüncü transferlerde futbolcunun ya??na bak?lmaks?z?n kulüp muvafakat? aran?r.                             

    ?K? SEZONDAN BO?TA KALAN FUTBOLCUNUN L?SANS ??LEMLER?

    2003 ve daha küçük do?umlu lisansl? amatör futbolcu aral?ks?z bir (1) sezon, 2002 ve daha büyük do?umlu lisansl? amatör futbolcu ise aral?ks?z iki (2) sezon vize ve transfer i?lemi yapt?rmazsa serbest kal?r. Serbest kalan futbolcu diledi?i kulüpte a?a??da belirtilen belgeleri haz?rlayarak ve belirtilen ücreti TFF VE TASKK hesab?na yat?rarak ASKF’ler arac?l??? ile Bölge Müdürlüklerinde lisans ç?kartabilirler.

1- Nüfus Cüzdan? arkal? önlü fotokopisi

2- Son bir y?l içinde çekilmi? 2 adet foto?raf

3- EK.1  - EK 7  - EK 11

4- 1998 ve daha küçük do?umlular için TFF Türkiye Garanti Bankas? A.?. 1.Levent Ticari ?ubesi Müdürlü?ü  186-6297758 no ’lu hesab?na  ASKF’den referans belgesi (Ek: 11) al?nd??? takdirde TFF hesab?na  50 TL yat?r?l?r. (Ek: 11) al?nmad??? takdirde 150 TL yat?rd?klar?na dair banka dekontunun asl?

     1997 ve daha büyük do?umlular ise ASKF’den referans belgesi (Ek: 11) al?nd??? takdirde TFF hesab?na 125 TL, al?nmad??? takdirde 375 TL’nin yat?r?ld???na dair banka dekontu

     1997 ve daha büyük do?umlular ise; TASKK Hesab?na (Garanti  Bankas? K?z?lay ?ubesi ?BAN No: TR41 0006 2000 0820 0006 2936 12)  75 TL yat?rmak zorundad?r (Kulüp ve sporcu isimlerinin yaz?l? oldu?u banka dekontunun asl? TFF Bölge Müdürlüklerine verilecektir.

5- 1996 ve daha büyük do?umlu futbolcular için TFF Türkiye Garanti Bankas? A.?. 1.Levent Ticari ?ubesi Müdürlü?ü  186-6297758 no ’lu hesab?na 125 TL , TASKK  (Garanti  Bankas? K?z?lay ?ubesi ?BAN No: TR41 0006 2000 0820 0006 2936 12 nolu hesaba 75 TL yat?r?lacakt?r.

    FES?H ED?LEN KULÜPLERDE SERBEST KALAN FUTBOLCULARIN ??LEM

    Valiliklerce kapat?lan, Dernek Yönetim Kurulu karar? gere?ince futbol faaliyetlerine son veren veya Federasyonumuz karar?yla futbol tescili iptal edilen kulüplerin futbolcular? serbest kal?r. Kulüpler futbol faaliyetini kapatt?klar?na dair ald?klar? Yönetim Kurulu karar?n? notere onaylatt?rarak -

     44 - Federasyona ba?vurduklar?nda futbol faaliyetlerine son verilir. Bu kulüplerinde futbolcular? serbest kal?r. Serbest kalan futbolcu diledi?i kulüpte a?a??da belirtilen belgeleri haz?rlayarak ve belirtilen ücreti TFF hesab?na yat?rarak ASKF’ler arac?l???yla TFF Bölge Müdürlüklerinde lisans ç?kartabilirler.

a) Nüfus cüzdan?n?n veya ehliyetin asl? ve arkal? önlü fotokopisi.

b) Son bir y?l içinde çekilmi? 2 adet foto?raf (fotokopi olmayacak ve sa?l?k raporunda kullan?lan foto?raf?n ayn?s? olacak).

 c) Foto?rafl? sa?l?k raporu (1/c) maddesinde belirtildi?i gibi ( Ek: 1).

d) Veli muvafakat? ve futbolcu taahhütnamesi (Ek: 7).

e) TFF hesab?na (TFF hesab?: Garanti Bankas? 1. Levent Ticari ?ubesi Müdürlü?ü 186- 6297758 (?BAN No: TR 620006 2000 1860 0006 297758) 75 Tl yatacak.

 Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesab?na (Garanti Bankas? K?z?lay ?ubesi (?BAN No: TR 41 0006 2000 0820 0006 293612) 50 tl yat?rd???na dair banka dekontunun asl?. 

      AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI VE AMATÖRLÜK STATÜSÜNÜN YEN?DEN  KAZANILMASI

     Amatör bir futbolcu 15 ya??n? doldurmu? olmas? kayd?yla profesyonel futbolcu statüsünü kazanabilir. 18 ya??n alt?ndaki amatör futbolcular?n profesyonel statüye geçi?lerinde, ad?na tescilli olduklar? kulübün yaz?l? muvafakat?n?n al?nmas? zorunludur.

 
Bu haber 5160 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Yorum yazmanız için oturumunuzu açmanız gerekmektedir. Lütfen yukarıda yer alan linke tıklayarak oturumunuzu açınız.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Gelecek Haftanın Maçları
R?ZE ÖZEL ?DARE 3-0 ÇAYEL?SPOR
ARDE?ENSPOR 8-0 PAZAR GENÇ ASLANLAR